اصطلاحات چت

اصطلاحات چت

2
مخفف: Too
به معنای: همچنین

4
مخفف: For
به معنای: برای

A/S/L
مخفف: Age/Sex/Location
به معنای: سن/جنسیت/محل زندگی

AFAIK
مخفف: As For As I Know
به معنای: تا آنجایی که من می دانم

AFK
مخفف: Away From Keyboard
به معنای: دور از صفحه کلید هستم

ASAP
مخفف: As Soon As Possible
به معنای: به زودی، در زودترین زمان ممکن

ATB
مخفف: All The Best
به معنای: همه چیز عالی است

B
مخفف: Born
به معنای: متولد

B4N یا BFN
مخفف: Bye For Now
به معنای: فعلأ خداحافظ

BB
مخفف: Be Back
به معنای: بازمیگردم

BBL
مخفف: Be Back Later
به معنای: بعدأ بازمیگردم

BBN
مخفف: Bye Bye Noe
به معنای: خداحافظ

BBS
مخفف: Be Back Soon
به معنای: زود بازمیگردم

BEG
مخفف: Big Evil Grin
به معنای: خنده شدید شیطانی

BF
مخفف: Boy Friend
به معنای: دوست پسر

BRB
مخفف: Be Right Back
به معنای: زود برمی گردم

BRB
مخفف: Be Right Back
به معنای: الأن بازمیگردم

BTW
مخفف: By The Way
به معنای: راستی

C
مخفف: See
به معنای: دیدن، می بینمت

CU
مخفف: See You
به معنای: میبینمت

CUL
مخفف: See You Later
به معنای: بعدأ میبینمت

DL
مخفف: Download
به معنای: دانلود، بارگذاری

DWB
مخفف: Dont Write Back
به معنای: پاسخ را ننویس

EG
مخفف: Evil Grin
به معنای: خنده شیطانی

EMSG
مخفف: Email Message
به معنای: پیغام الکترونیکی یا ایمیل (ترفندستان)

EOM
مخفف: End Of Message
به معنای: انتهای پیام

F
مخفف: Female
به معنای: خانم

F2F
مخفف: Face To Face
به معنای: رو در رو

FC
مخفف: Fingers Crossed
به معنای: دعا کردن

FYI
مخفف: For Your Information
به معنای: جهت اطلاع تو

GF
مخفف: Girl Friend
به معنای: دوست دختر

GFN
مخفف: Gone For Now
به معنای: فعلأ می روم

GG
مخفف: Good Game
به معنای: بازی خوبیه

GJ
مخفف: Good Job
به معنای: کار خوبیه

GL
مخفف: Good Luck
به معنای: موفق باشید، خوشبخت باشید

GL
مخفف: Good Luck
به معنای: موفق باشی

GTSY
مخفف: Glad To See You
به معنای: از دیدنت خوشحال شدم

H
مخفف: Hug
به معنای: در آغوش گرفتن

H&K
مخفف: Hug And Kiss
به معنای: در آغوش گرفتن و بوسیدن

HRU?
مخفف: How Are You
به معنای: حالت چطور است؟

HT
مخفف: Hi There
به معنای: سلام

IAE
مخفف: In Any Event
به معنای: در هر صورت

IC
مخفف: I See
به معنای: فهمیدم

ILU یا ILY
مخفف: I Love You
به معنای: دوستت دارم

IMO
مخفف: In My Oponion
به معنای: به نظر من

IOU
مخفف: I Owe You
به معنای: من به شما مدیونم

JK
مخفف: Just Kidding
به معنای: شوخی می کنم

K
مخفف: Okay
به معنای: خوبه ، باشه ، قبوله

K
مخفف: Kiss
به معنای: بوسه

K2UL8R
مخفف: Talk To You Later
به معنای: بعدا به تو می گویم

KIT
مخفف: Keep In Touch
به معنای: مراقبش باش، با احتیاط نگهداری کن

KOC
مخفف: Kiss On Cheek
به معنای: بوسه بر گونه

L
مخفف: Laugh
به معنای: خنده

LOL
مخفف: Laugh Out Load
به معنای: خندیدن با صدای بلند

LTM
مخفف: Laugh To My Self
به معنای: به خودم میخندم

LTNS
مخفف: Long Time No See
به معنای: (ترفندستان) مدت زیادی بود ندیده بودمت

LTR
مخفف: Later
به معنای: بعدأ

LULAB
مخفف: Love You Like Brother
به معنای: تو را مانند یک برادر دوست دارم

LULAS
مخفف: Love You Like Sister
به معنای: تو را مانند یک خواهر دوست دارم

LYF
مخفف: Love You Forever
به معنای: برای همیشه دوستت دارم

M
مخفف: Male
به معنای: آقا

M or F?
مخفف: Male Or Female
به معنای: آقا هستید یا خانم؟

ME2
مخفف: Me Too
به معنای: منم همینطور!

MSG
مخفف: Message
به معنای: پیام

Nice 2 C U
مخفف: Nice To See You
به معنای: از دیدنت خوشحال شدم

NP
مخفف: No Problem
به معنای: مشکلی نیست، خواهش میکنم

OIC
مخفف: Oh I See
به معنای: آه فهمیدم!

OMG
مخفف: Oh My GOD
به معنای: آه خدای من!

OTNS
مخفف: Long Time No See
به معنای: خیلی وقته ندیدمت

OTOH
مخفف: On The Other Hand
به معنای: از طرف دیگر

PA
مخفف: Per Annum
به معنای: هر ساله

PLZ
مخفف: Please
به معنای: لطفأ

PM
مخفف: Private Message
به معنای: پیغام خصوصی

POOF
مخفف: Has Left The Chat
به معنای: چت را ترک کرده

R
مخفف: Are
به معنای: هستید

ROFL
مخفف: Rolling On Floor Laughing
به معنای: از خنده روی زمین غلطیدن

S
مخفف: Smile
به معنای: لبخند

S
مخفف: Soon
به معنای: به زودی

SRY
مخفف: Sorry
به معنای: متأسفم، پوزش میخواهم

SYS
مخفف: See You Soon
به معنای: به زودی می بینمت

THX یا TNX
مخفف: Thanks
به معنای: ممنونم

TNT
مخفف: Till Next Time
به معنای: تا دفعه بعد

TOY
مخفف: Thinking Of You
به معنای: به فکر تو هستم

TTFN
مخفف: Ta Ta For Now
به معنای: فعلأ خداحافظ

TU یا TQ یا TY
مخفف: Thank You
به معنای: متشکرم

U R
مخفف: Your
به معنای: برای شما

U?
مخفف: You
به معنای: شما؟

VIP
مخفف: Very Imprtant Person
به معنای: آدم خیلی مهم، آدم متشخص

W
مخفف: With
به معنای: با

W8
مخفف: Wait
به معنای: صبر کنید

WB
مخفف: welcome back
به معنای: خوش آمدی

WBS
مخفف: Write Back Soon
به معنای: زود پاسخ را بنویس

WO
مخفف: Without
به معنای: بدون چیزی

Xmas
مخفف: Christmas
به معنای: کریسمس

YW
مخفف: You’re Welcome
به معنای: خواهش میکنم، قابلی نداشت

DC
مخفف: Disconnect
به معنای: قطع ارتباط با اینترنت

sa@
به معنای: ساعت

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه