مراسم افتتاحیه فیلم "اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند" اولین فیلم سینمایی نرگس آبیار شب گذشته با حضور هنرمندان در موزه سینما برگزار شد. فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند.

مراسم افتتاحیه فیلم "اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند" اولین فیلم سینمایی نرگس آبیار شب گذشته با حضور هنرمندان در موزه سینما برگزار شد.

 

 

 

افتتاحیه فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند - تصویر 1

 

 

افتتاحیه فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند - تصویر 2
 
 
افتتاحیه فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند - تصویر 3
 
 
افتتاحیه فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند - تصویر 4
 
 
افتتاحیه فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند - تصویر 5
 
 
افتتاحیه فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند - تصویر 6
 
 
افتتاحیه فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند - تصویر 7
فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند
 
افتتاحیه فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند - تصویر 8
 
 
افتتاحیه فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند - تصویر 9
 
 
افتتاحیه فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند - تصویر 10
 
 
افتتاحیه فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند - تصویر 11
 
 
افتتاحیه فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند - تصویر 12
 
 
افتتاحیه فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند - تصویر 13
 
 
افتتاحیه فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند - تصویر 14
 
 
افتتاحیه فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند - تصویر 15
 
 
افتتاحیه فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند - تصویر 16
 
 
افتتاحیه فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند - تصویر 17
 
 
افتتاحیه فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند - تصویر 18
 
 
افتتاحیه فیلم اشیاء از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند - تصویر 19
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه